Słowo FALSETYSTOM – dopuszczalność w grach, anagramy, słowa z liter

Czy słowo FALSETYSTOM jest dopuszczalne w grze Scrabble?

TAK , słowo FALSETYSTOM jest dopuszczalne (punkty: 20)

Anagramy słowa FALSETYSTOM

Słowa z liter FALSETYSTOM

10 literowe słowa:

falsetysto[18],

8 literowe słowa:

falsetom[15], mateloty[13], altystom[13], systolem[12], systemat[12],

7 literowe słowa:

falsety[14], fasetom[13], safesom[12], latytem[12], latytom[12], atletom[11], matelot[11], toalety[11], ametyst[11], altysto[11], atestom[10], toastem[10], systola[10], systole[10], asystom[10],

6 literowe słowa:

taflom[13], fletom[13], loftem[13], taftom[13], fettom[13], floemy[13], sylfem[13], sylfom[13], mofety[13], mastyf[13], alefom[12], falsem[12], falsom[12], fotela[12], mofeta[12], falset[12], stafem[12], stafom[12], festom[12], fasety[12], fasole[11], faseto[11], safesy[11], tytlem[11], tytlom[11], lamety[10], lematy[10], motyla[10], tyloma[10], etylom[10], molety[10], motyle[10], omlety[10], telomy[10], tymole[10], smalty[10], stylem[10], smolty[10], stylom[10], atlety[10], tematy[10], tomaty[10], motety[10], totemy[10], atolem[9], lameto[9], matole[9], moleta[9], motela[9], omleta[9], taelom[9], saltem[9], saltom[9], smalto[9], smolta[9], stalom[9], slotem[9], stelom[9], teslom[9], atleto[9], toalet[9], etatom[9], testom[9], tostem[9], melasy[9], molasy[9], slamsy[9], oleaty[9], estyma[9], maesty[9], masety[9], metysa[9], telosy[9], omasty[9], estymo[9], system[9], systol[9], atesty[9], toasty[9], melaso[8], lassem[8], messla[8], salsem[8], lassom[8], salsom[8], lessom[8], maesto[8], seatom[8], stosem[8], aloesy[8], loessy[8], samosy[8], asysto[8],

5 literowe słowa:

flamy[12], fylom[12], flety[12], tymfa[12], floty[12], lofty[12], tafty[12], fetty[12], alfom[11], falom[11], flamo[11], lafom[11], elfom[11], floem[11], tafel[11], tafle[11], flota[11], taflo[11], fotel[11], aftom[11], fatom[11], tafom[11], fetom[11], fotem[11], mofet[11], tefom[11], fetta[11], tafto[11], fetto[11], alefy[11], falsy[11], sylfa[11], syfem[11], syfom[11], stafy[11], festy[11], fasem[10], fasom[10], faset[10], fossy[10], safes[9], fossa[9], metyl[9], motyl[9], tymol[9], latyt[9], tytla[9], tytel[9], tytle[9], altem[8], lamet[8], latem[8], lemat[8], metal[8], talem[8], altom[8], latom[8], talom[8], lotem[8], metol[8], molet[8], motel[8], omlet[8], telom[8], smalt[8], smolt[8], tatle[8], tamte[8], tatem[8], temat[8], motta[8], tamto[8], tatom[8], tomat[8], motet[8], totem[8], amyle[8], teamy[8], otyle[8], atomy[8], omyta[8], omyte[8], styla[8], style[8], astmy[8], mysta[8], estym[8], metys[8], sloty[8], stylo[8], mosty[8], mysto[8], sytom[8], etaty[8], testy[8], tosty[8], amole[7], lasem[7], melas[7], mesla[7], salem[7], lasom[7], molas[7], osmal[7], salom[7], losem[7], melos[7], olsem[7], smole[7], solem[7], slams[7], atole[7], etola[7], oleat[7], stale[7], stela[7], tesla[7], maest[7], maset[7], satem[7], salto[7], slota[7], stola[7], stelo[7], stole[7], telos[7], teslo[7], astmo[7], omast[7], stoma[7], mesto[7], ostem[7], setom[7], atest[7], testa[7], tasto[7], toast[7], tosta[7], testo[7], salsy[7], lessy[7], messy[7], seaty[7], etosy[7], asyst[7], stosy[7], aloes[6], messa[6], lasso[6], salso[6], loess[6], samos[6], messo[6], sosem[6],

4 literowe słowa:

tymf[11], flam[10], flet[10], flot[10], loft[10], taft[10], fett[10], alfy[10], lafy[10], elfy[10], fyle[10], amfy[10], famy[10], sylf[10], afty[10], tafy[10], fety[10], tefy[10], foty[10], alef[9], elfa[9], fale[9], alfo[9], falo[9], fola[9], lafo[9], elfo[9], fole[9], amfo[9], famo[9], efom[9], fals[9], feta[9], afto[9], fota[9], tafo[9], feto[9], staf[9], fest[9], fasy[9], syfa[9], fosy[9], sofy[9], safe[8], faso[8], fosa[8], sofa[8], foss[8], mott[7], amyl[7], lamy[7], moly[7], omyl[7], alty[7], laty[7], tyla[7], etyl[7], tyle[7], maty[7], myta[7], tamy[7], mety[7], myte[7], loty[7], myto[7], tomy[7], styl[7], taty[7], tyto[7], mela[6], alom[6], amol[6], lamo[6], mola[6], omal[6], mole[6], smal[6], smol[6], tael[6], tale[6], atem[6], mate[6], meta[6], team[6], atol[6], lato[6], lota[6], atom[6], mato[6], mota[6], tamo[6], etom[6], meto[6], mote[6], salt[6], stal[6], stel[6], astm[6], slot[6], most[6], etat[6], tato[6], stet[6], test[6], tost[6], yale[6], maye[6], mayo[6], lasy[6], masy[6], samy[6], mesy[6], semy[6], losy[6], olsy[6], osmy[6], somy[6], syta[6], sety[6], syte[6], osty[6], stoy[6], syto[6], aloe[5], olea[5], sale[5], asem[5], mesa[5], same[5], laso[5], salo[5], sola[5], sole[5], asom[5], maso[5], samo[5], soma[5], esom[5], meso[5], lass[5], sals[5], less[5], mess[5], toea[5], seat[5], seta[5], stoa[5], etos[5], oset[5], seto[5], stos[5], sosy[5],

3 literowe słowa:

alf[8], fal[8], laf[8], elf[8], amf[8], fam[8], fol[8], aft[8], taf[8], fet[8], tef[8], fot[8], efy[8], syf[8], efa[7], efo[7], fas[7], fes[7], fos[7], sof[7], myl[6], myt[6], tym[6], lam[5], mel[5], mol[5], alt[5], lat[5], tal[5], tle[5], mat[5], tam[5], met[5], lot[5], tom[5], may[5], yam[5], omy[5], aty[5], ety[5], syt[5], ale[4], alo[4], ole[4], moa[4], oma[4], las[4], sal[4], mas[4], sam[4], mes[4], sem[4], los[4], ols[4], sol[4], osm[4], som[4], ate[4], eta[4], tao[4], eto[4], set[4], sto[4], tss[4], asy[4], esy[4], osy[4], osa[3], sas[3], sos[3],

2 literowe słowa:

fa[6], ef[6], fe[6], my[4], ty[4], al[3], la[3], el[3], ma[3], em[3], me[3], om[3], at[3], ta[3], et[3], te[3], ot[3], to[3], ts[3], eo[2], as[2], es[2], se[2], os[2],

FALSETYSTOM - definicja